معرفی انواع کفش ایمنی (فواید + معایب کفش ایمنی کار چیست؟)

انواع کفش ایمنی

ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه‌اﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای ایجاد امنیت شما در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرتان ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ‌ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در این زمینه ﺑﺪاﻧﯿﺪ این است که ﭘﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از شما در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر را ﺗﻀﻤﯿﻦ کرده و از ﭘﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺘﺎدن اﺷﯿﺎء ﻧﻮک تیز ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﻮاد ﻣﺬاب داغ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. حتماً می‌دانید اﻧﻮاع مختلفی از ﮐﻔﺶ‌های اﯾﻤﻨﯽ وجود دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ عرضه می‌شوند. در این مطلب ما شما را با انواع کفش ایمنی آشنا خواهیم کرد.

انواع کفش ایمنی ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

شاید شما نیز بپرسید که کفش ایمنی کار چیست؟ در واﻗﻊ ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﺳﺖ. ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻄﺢ ﻟﻐﺰﻧﺪه، اﻓﺘﺎدن ﯾﺎ ﻏﻠﺘﺶ اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺳﻮراخ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﯿﺰ، ﻧﻘﺎط ﻧﯿﺸﮕﻮن، ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﭼﺮﺧﺸﯽ، اﺟﺴﺎم داغ، ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻃﻨﺎب ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ، ﺑﺮق ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آب و ﻫﻮای ﺑﺪ و … ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻧﻮاع ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ در ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ رﺳﻤﯽ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

آﯾﺎ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ اﮔﺮ پاسختان ﺑﻠﻪ است، ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﻔﺶﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﯾﺪه آل ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ از ﮐﻼﻫﮏﻫﺎی ﻓﻮﻻدی آﻟﯿﺎژی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻨﺠﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

کفش ایمنی کار چیست

ﮐﻔﺶ ﮐﻔﯽ اﺳﺘﯿﻞ

اﯾﻦ ﮐﻔﺶﻫﺎ ﻧﻮع ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ، دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﯾﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﭘﺪال اﯾﺠﺎد ﺷﻮد، ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﻔﺶ راﺣﺖ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮐﻔﺶ ﭘﺸﺘﯽ ﻓﻠﺰی

ﮐﻔﺶ ﭘﺸﺘﯽ ﻓﻠﺰی ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻧﻮاع ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ است ﮐﻪ از ﭘﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. این نوع کفش ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ. زﯾﺮا ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﯿﺎء ﻧﻮک ﺗﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

  ۱۰ ویژگی و مشخصات کفش ایمنی و پوتین کار استاندارد و مناسب

ﮐﻔﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﺎﺗﺎرﺳﺎل

اﯾﻦ ﮐﻔﺶﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ از ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐ ﯾﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮار در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ دارد، اﯾﻦ ﮐﻔﺶ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻔﺶﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎ و ﭘﻨﺠﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻫﻢ از داﺧﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. پیشنهاد می شود مقاله دیگر ما درباره ایمنی و بهداشت محیط کار را بخوانید.

فواید کفش کار صنعتی

ﮐﻔﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺮﻗﯽ

اﯾﻦ ﻧﻮع کفش ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ بوده ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ، ﻣﺪار‌ها، ﺑﺮق، ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ و ﻏﯿﺮه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﻔﺶﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻤﺎ را ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﺮق و ﻣﺪارﻫﺎی وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارﯾﺪ، ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﻔﺶ ﭘﻨﺠﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ

ﮐﻔﺶﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﭘﻨﺠﻪ ﮐﺎر از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻮاد ﺑﺎدوام و ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﻻر، ﻓﯿﺒﺮ ﮐﺮﺑﻦ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه‌اند. ﮐﻔﺶ ﭘﻨﺠﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻔﺶﻫﺎی ﭘﻨﺠﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪﻫﺎی اﺳﺘﯿﻞ ﭼﮑﻤﻪﻫﺎی ﭘﻨﺠﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺳﺒﮏﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﺲ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب راﺣﺖﺗﺮی ﺑﺮای ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﻣﺎﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎن ﯾﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﮐﻔﺶ ﻫﺎی ﮐﺎر آﻟﯿﺎژی

ﮐﻔﺶﻫﺎی ﭘﻨﺠﻪ آﻟﯿﺎژی از ﻣﻮاد ﺑﺎدوام و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺒﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. این کفش‌ها ﺑﺮایﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ گزینه خوبی اﺳﺖ. پیشنهاد می شود مقاله دیگر ما درباره بهترین کفش ایمنی را بخوانید.

مزایای ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶ ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ

مزایای ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶ ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ

آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﭘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت دردﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ راه رﻓﺘﻦ دوﯾﺪن ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﺳﺎده ﭘﺎ را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر شما ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻌﺪن و ﻏﯿﺮه کار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ. از فواید کفش کار صنعتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻟﻐﺰش و ﺳﻘﻮط

ﻟﻐﺰشﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه، زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن ﯾﺎ اﻓﺘﺎدن، ﺣﻮادث ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎری اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻮادث زﯾﺎدی را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرگران ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ

ﺳﻮﺧﺘﮕﯽﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﺎﺷﯽ از آﺗﺶ ﺳﻮزیﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق بیفتد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﯾﺎ … ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ دﻫﺪ.

اﻧﻮاع ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﻮاد ﻣﺤﮑﻢ و ﺑﺎدوام ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻮﺧﺘﮕﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺎﺷﯿﺪن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﭘﺎﺷﺶ ﻓﻠﺰات و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ. پیشنهاد می شود مقاله دیگر ما درباره اینکه چگونه کفش چرم را نرم کنیم را بخوانید.

  ۱۰ راه گشاد کردن کفش چرم تنگ؛ آیا کفش چرم جا باز میکند؟

ﮔﺮم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﺎ در آب و ﻫﻮای سرد

در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﻫﻮای ﺳﺮد ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راه را ﺑﺮای آﺳﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ و ﻫﯿﭙﻮﺗﺮﻣﯽ ﻫﻤﻮار ﮐﻨﺪ. پس اﯾﻦ ﺧﻄﺮات را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ

ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ آزاردﻫﻨﺪه ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم روز را ﻣﯽایستند. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص که بر روی ﺳﻄﻮح ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺘﻦ، ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﭘﺎ، ﺳﺎق ﭘﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺪن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﺎﺟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺮق ﺧﻄﺮات زﯾﺎدی را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه و ﻏﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺼﺎدف اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﮐﻔﺶﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭼﺮم ﻻﺳﺘﯿﮏ ﯾﺎ ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﺎی ﺑﺪ ﺑﺮق ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. پیشنهاد می شود مقاله دیگر ما درباره انواع زیره کفش ایمنی را بخوانید.

معایب کفش ایمنی

ﻣﻌﺎﯾﺐ ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ

از معایب کفش ایمنی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻨﺠﻪ اﺳﺘﯿﻞ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  • ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻨﺠﻪ ﻓﻮﻻدی ﻓﻠﺰﯾﺎب‌ﻫﺎ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
  • ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔش اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻨﺠﻪ ﻓﻮﻻدی ﻣﯽﺗﻮاﻧد اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻟﻪ ﮐﻨﺪ.
  • ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻨﺠﻪ اﺳﺘﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ ﻧﺎﺧﻦﻫﺎی ﭘﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
  • ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻧﺲ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آرﺗﺮوز را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
  • ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﺎول و ﭘﯿﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
  • ﭘﻮﺷﯿﺪن اﻧﻮاع ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎ زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
  راهنمای سایز کفش؛ روش اندازه گیری سایز پا برای خرید اینترنتی

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪن انواع کفش ایمنی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎری ﺿﺮوری اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﭘﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدهد. با توجه به قوانین ایمنی و بهداشت، بسیاری از صنایع این روز‌ها تشویق یا اصرار دارند که کارکنان خود کفش‌های محافظ مناسب بپوشند. زیرا بدون کفش ایمنی نیروی کار آن‌ها ممکن است در معرض خطر قرار گیرند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *